Svod chovných psů a fen plemene německého ovčáka 2020

Propozice SVOD NO 2020 Štětí

Svod chovných psů a fen plemene německého ovčáka je pořádán ZKO Štětí.

Svod NO 2020 se bude konat 14.11.2020 v prostoru cvičiště ZKO ŠTĚTÍ.

Posuzuje : Ing. Jiří Novotný

Figuranti : V. Filip, M. Římek, D. Hanel


Zkouška povahy

bude pořádána dle bonitačního řádu - průchod skupinou osob a zkouška lhostejnosti ke střelbě nebude prováděna.

Na zkoušku povahy nastupuje pes pouze na hladkém řetízkovém stahovacím obojku.

Na pokyn rozhodčího jde psovod se psem na vodítku k úkrytu, 15 kroků před úkrytem u označeného místa psovod psa uvolní z vodítka a dále pokračuje se psem na volno u nohy (přidržování psa za obojek je povoleno). Když je psovod asi 5 kroků před úkrytem, vystoupí z něj pomocník – figurant a psovoda zepředu napadne. Zápas mezi figurantem a psovodem není povolen. Pes musí figuranta okamžitě napadnout a pevně uchopit ochranný rukáv. Přitom dostane pes od figuranta dvě rány měkkým obuškem. Povoleny jsou údery na stehna, boky a krajinu zátylku. Povzbuzování psa slovy je povoleno. Na pokyn rozhodčího ukončí figurant útok. Pes musí sám nebo na povel pustit. V případě selhání psa musí rozhodčí zkoušku povahy a bojovnosti ukončit. Po tomto přepadu drží psovod psa za obojek. Figurant utíká v přímém směru a hrozí. Po padesáti krocích za ním psovod vysílá psa a sám zůstává stát na místě. Rozhodčí dá pokyn figurantovi k obratu, když je pes vzdálen asi 30 kroků. Figurant běží proti psovi, nápadně mu hrozí a snaží se ho zahnat, ale neudeří ho. Když pes uchopí ochranný rukáv, musí pomocník, po krátkém pokusu vymanit se, odpor zastavit (dále jej neklást). Potom pes sám nebo na povel pustí. Jestliže pes pustí, zůstává psovod ještě asi půl minuty tiše stát, aniž by nějak působil na psa. Na pokyn rozhodčího se má pak psovod rychlým krokem přiblížit ke psu a figurantovi a psa odvést. Se svým psem odchází psovod z místa na vodítku.

Pouští-li pes při přepadu a při pokusu o útěk sám (bez povelu psovoda nebo na rozkaz) dostává hodnocení „pouští“. Není-li tomu tak, třeba jen v jednom případě, poznamenává se „nepouští“. Poznámka nemá vliv na celkový výsledek.

Výsledek zkoušky povahy (odvahy a bojovnosti) se vyjádří slovy: výrazný, dobrý, dostatečný, nedostatečný.

Rozhodčí vyhodnotí nejlepší výkon 5-ti psů a 5-ti fen. 

Všeobecná ustanovení

Pořadatel akce neodpovídá za škody způsobené psem nebo jeho majitelem či držitelem (osobou uvedenou v katalogu), ani za úhyn nebo ztrátu psa. Každý účastník je zodpovědný za svého psa, své chování a své věci. Volné pobíhání psů je zakázáno. Pokud není v těchto propozicích uvedeno jinak, platí ustanovení výstavního řádu SČKNO. Podáním a uhrazením přihlášky se účastník stává "registrovaným" a zavazuje se dodržovat ustanovení propozic a pokynů pořadatele akce.

Vyplněním přihlášky účastník svodu NO 2020 Štětí souhlasí se zpracováním osobních údajů svých i svého zvířete – pro potřeby katalogu. Zároveň garantuje uvedených údajů.

Jedná se o Svod chovných psů a fen německého ovčáka - akce se tedy mohou účastnit pouze psi a feny splňující všechna kriteria výběrového chovu dle Chovatelského řádu SČKNO

Veterinární podmínky

Při přejímce psa bude vyžádán očkovací průkaz nebo pas psa, v němž se potvrzuje, že pes byl očkován proti vzteklině, psince, infekční hepatitidě a leptospiróze v době ne kratší 30 dnů a ne starší než jeden rok.

Organizační informace

Poplatky

za I. psa

 1000,- Kč

za každého dalšího psa

750,- Kč

V případě, že bude nutno uzavřít oblast z důvodu lokálního ohniska koronaviru před uzávěrkou, vracíme 90% vstupného. Pokud by tento moment nastal po uzávěrce, vracíme 75% s každé poukázané částky.

 Uzávěrka přihlášek pro SVOD NO 2020 Štětí je 24.10.2020

Podmínkou pro uvedení psa v katalogu je nutné zaslání vyplněné přihlášky, kopie průkazu původu psa (oboustranně), potvrzení o zaplacení poplatku a fotografie psa v min. rozlišení 600x400 (300 dpi). To vše v elektronické podobě na email svodsteti@seznam.cz.

Přihláška ke stažení (ZDE)

Přihlášky je nutné zaslat v předepsané podobě včetně fotografie a vyžadovaných dalších dokladů. Ve vlastním zájmu věnujte vyplnění přihlášky náležitou pozornost, neboť slouží jako podklad katalogového listu vašeho psa či feny.

Poplatky uhraďte na účet číslo: 4286343073/0800
Variabilní symbol : telefonní číslo účastníka

Do zprávy pro příjemce uvádějte jména psů a chovnou stanici, za které je poplatek placen. Platbu musí být možné prokazatelně spojit s plátcem. Poplatky musí být připsány na výše uvedený účet k datu uzávěrky. Na pozdější platby nebude brán zřetel.

V případě neúčasti registrovaného účastníka svodu (tedy účastníka, který je řádně přihlášen, má uhrazen poplatek a jehož katalogový list bude v katalogu zveřejněn) na akci z jakýchkoliv důvodů se poplatky nevracejí. Stejně tak se poplatky nevracejí při nekonání akce z vyšší moci nebo veterinárního opatření. V těchto případech budou poplatky použity na náklady pořadatele na svod.

Účastníkům bude emailem potvrzeno doručení přihlášky.

Program

Sobota 14. 11. 2020

08:15 - 09:45

přejímka psů

09:45 - 10:00

slavnostní zahájení svodu

10:00 – 15:00

předvedení psů a fen – hodnocení exteriéru a zkouška povahy

15:00

slavnostní ukončení akce

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu časového rozvrhu.

Organizační zajištění akce členové ZKO Štětí

https://zkosteti.cz

Kontakt: Kamila Filipová , tel.: 602 676 602